ഇസ്ലാമില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്‍റെ രൂപം വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം