വഹ്’യിന്‍റെ ആരംഭം-തജ്’രീദു സ്വരീഹ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്ന്

വിേശഷണം

വഹ്’യിന്‍റെ ആരംഭം-തജ്’രീദു സ്വരീഹ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്ന്:- വഹ്’യിന്‍റെ ആരംഭം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിന്‍റെ വിവരണം.

പ്രസാധകർ:

അര്‍’റായത്തുല്‍ ഇസ്’ലാം കേസറ്റ്സ്-രിയാദ്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം