വഹ്’യിന്‍റെ ആരംഭം-തജ്’രീദു സ്വരീഹ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്ന്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം