കച്ചവടം-ഉംദത്തുല്‍ അഹ്’കാമിലെ പ്രസ്തുത അദ്ധ്യായത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

കച്ചവടം-ഉംദത്തുല്‍ അഹ്’കാമിലെ പ്രസ്തുത അദ്ധ്യായത്തിന്‍റെ വിവരണം:-കച്ചവടത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ധ്യായത്തിന്‍റെ സമഗ്ര വിവരണവും സമകാലീന കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം