സല്‍മാന്‍ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം