ജുസ്’ഉ അമ്മ വിവരണം-സുഅദിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണത്തില്‍ നിന്ന്

വിേശഷണം

ജുസ്’ഉ അമ്മയുടെ ഓഡിയോ വിവരണം-സുഅദിയുടെ പ്രസിദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണ മായ തയ്സീറുല്‍ കരീമുറഹ്’മാന്‍ ഫീ തഫ്’സീറു കലാമുല്‍ മന്നാന്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ വിവരണം ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അലി അര്‍ഫജിന്‍റെ ശബ്ദത്തിലാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം