അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമവിശേഷണങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ബോര്‍ത്തിഷാ

പരിശോധന:

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെ ശരിയായ രൂപത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവന്‍റെ നാമവിശേഷണങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം