പ്രവാചകന്‍മാരുടെ കഥകള്‍

വിേശഷണം

വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഗുണപാഠമുള്‍കൊള്ളാനായി ഖുര്‍ആന്‍ നിരവധി പ്രവാചക ക്ഥകള്‍ വിവരിച്ചു. അതില്‍ നിന്നുള്ള ചില കഥകളാണിവ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം