നൂര്‍ അലാ ദര്‍ബ് (ടലിവിഷന്‍ പ്രോഗ്രാം)

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആന്‍ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി സ’ഊദി അറെബ്യ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസ്തുത പ്രോഗ്രാമില്‍ പ്രമുഖ പണ്ഡിതര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു.മുപ്പതിലധികം വര്‍ഷം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ശൈഖ് ഇബ്’നു ബാസ് ഇതില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം