മാതാവിന് പുണ്യം ചെയ്യല്‍

വിേശഷണം

മാതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം