ശിര്‍ക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം

വിേശഷണം

ശിര്‍ക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം:-ശിര്‍ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണെന്നും അതിന്‍റെ അപകടവും വിവരിക്കുന്ന ഓഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം