ഇഹലോകം പരലോകത്തിന്‍റെ കൃഷിയിടം

വിേശഷണം

ഇഹലോകം പരലോകത്തിന്‍റെ കൃഷിയിടം:-ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തില്‍ വിരക്തിയുടെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം വിവരിക്കുന്ന ഓഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം