പുനരുത്ഥാനം

വിേശഷണം

പുനരുത്ഥാനം:- അന്ത്യദിനത്തെ കുറിച്ചും പുനരുത്ഥനത്തെ കുറിച്ചും ഖുര്‍ആനിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം