ശിയാക്കള്‍

വിേശഷണം

ശിയാക്കളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും ഏകദൈവ വിശ്വാസം, സുന്നത്ത്, നേതൃത്വം എന്നിവയെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം