ഇസ്ലാമിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണത

പ്രഭാഷകൻ :

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പാര്‍ഷി ഭാഷയിലെ ഈ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണത എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു,.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം