ഇസ്ലാം എന്നാല്‍

പ്രാസംഗികർ : ബയ്ത് സയ്യിദാ -

വിേശഷണം

ഓരോ മുസ്ലിമും വിജ്ഞാനം സംപാദിക്കേണ്ടതാണെന്നും വിജ്ഞാന സംപാദന മാര്‍ഗ്ഗ ങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു,

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം