അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമവിശേഷണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം