സൂറത്തുല്‍ ഖലമിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

സൂറത്ഗ്തുല്‍ ഖലമിന്‍റെ വിവരണവും പ്രസ്തുത സൂറത്തില്‍ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം