പൂര്‍വ്വെകരും സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ബോര്‍ത്തിഷാ

പരിശോധന:

വിേശഷണം

പൂര്‍വ്വീകര്‍ സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ എടുത്തുപറയാതെ അല്ലാഹുവി പ്രീതു ഉദ്ദേശിച്ച് അവ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം