പ്രവാചക ഹിജ്’റയില്‍ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ബോര്‍ത്തിഷാ

പരിശോധന:

വിേശഷണം

പ്രവാചക ഹിജ്’റയില്‍ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം