പ്രവാചകന്‍റെ പ്രബോധനം

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ പ്രബോധനരീതികള്‍ വിവരിക്കുകയും പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ ശത്രുക്കള്‍ക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.പ്രബോധനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം തൌഹീദ് ആയിരിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം