ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യയുടെ ജീവചരിത്രം

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഇഹലോകത്തിനോട് വിരക്തി കാണിച്ച് പരലോകത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ശൈഖിന്‍റെ ഭക്തി നിര്‍ഭരമായ ജീവിതം വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം