ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യയുടെ ജീവചരിത്രം

വിേശഷണം

ഇഹലോകത്തിനോട് വിരക്തി കാണിച്ച് പരലോകത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ശൈഖിന്‍റെ ഭക്തി നിര്‍ഭരമായ ജീവിതം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം