പ്രവാചകന്‍റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച ഇര്‍ബാള്‍ ഇബ്’നു സാരിയ(റ)വില്‍ നിന്ന് ഉദ്ദരിച്ച ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം