ഇസ്ലാം , അര്‍ത്ഥവും യാദാര്‍ത്ഥ്യവും

പ്രഭാഷകൻ :

പരിശോധന:

വിേശഷണം

അക്കാനിയന്‍ ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പ്രഭാഷണമാണ് ഇസ്ലാം , അര്‍ത്ഥവും യാദാര്‍ത്ഥ്യവും.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം