മുസ്ലിംകള്‍ പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട കടമകള്‍

പ്രഭാഷകൻ :

വിേശഷണം

അക്കാനിയ ഭാഷയിലുള്ള ഈ പ്രഭാഷണത്തില്‍ മുസ്ലിംകള്‍ പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട കടമകള്‍ ഏതാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം