ഖുര്‍ആനീകളുടെ സുന്നത്ത് നിഷേധം

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആന്‍ മാത്രം പിന്തുടരുകയും സുന്നത്തിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസ്തുത വിഭാഗത്തിന്‍റെ പിഴവുകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം