ഇബ്’നു ഉഥൈമീന്‍റെ നൂര്‍ അലാ ദര്‍ബ് (ടലിവിഷന്‍ പ്രോഗ്രാം)

വിേശഷണം

വെള്ളിയാഴ്ചകളില്‍ ഇശാ നമസ്കാരാനന്തരം സ’ഊദി അറേബ്യയിലെ ടെലിവിഷന്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇത്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം