സ്വഹാബികളുടെ ജീവിതം

പ്രഭാഷകൻ : സഊദൈന്‍ ദാഹിയ

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പ്രവാചക ചര്യകള്‍ നേരില്‍ കണ്ടറിയാനും അവ തനതായ രൂപത്തില്‍ അനുധാവനം ചെയ്യാനും ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച സ്വാഹാബികളുടെ ജീവിതം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം