താബിഉകളുടെ ജീവിതം

പ്രഭാഷകൻ : സഊദൈന്‍ ദാഹിയ

പരിശോധന:

വിേശഷണം

സ്വഹാബിമാരെ കാണാനും നന്മകളാല്‍ മുന്നിടാനും ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച താബിഉകളുടെ ജീവിത ചിത്രങ്ങള്‍.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം