കിത്താബു തൗഹീദിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഇമാം മുഹമ്മദ് ഇബ്;നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ അമൂല്യമായ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍ നല്‍കിയ വിവരണം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം