അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമവിശേഷണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമവിശേഷണങ്ങള്‍ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം