അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമവിശേഷണങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം