സുനനു അബൂ ദാവൂദിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ‍‘അത്തിന്‍റെയടുക്കല്‍ പ്രസിദ്ധമായ ആറു ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍പ്പെട്ട സുന്നന്നു അബൂ ദാവൂദിന്‍റെ വിവരണം ഉല്‍കൊള്ളുന്ന കേസറ്റ്.ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ മുഹ്’സിന്‍ ഉബാദ് മഗ്’രിബ് നമസ്കാരാനന്തരം മദീന പള്ളിയില്‍ വെച്ച് നടത്തിയ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതിന്‍റെ ആധാരം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം