സകാത്തും അതിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും

വിേശഷണം

സകാത്ത്, അതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം, സമൂഹത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ അതിനുള്ള പങ്ക്,അതിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍, നിസ്വാബ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം