അശ്രദ്ധ

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ബോര്‍ത്തിഷാ

പരിശോധന:

വിേശഷണം

യുവാക്കളില്‍ ഇന്ന് വ്യാപകമായി കാണുന്ന അശ്രെദ്ധയെ കുറിച്ച് ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു. അന്ത്യദിനത്തെ കുറിച്ച് അധികം ആളുകളും അശ്രദ്ധരാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം