പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും

വിേശഷണം

അനുവദനീയമായ കച്ചവട ഇടപാടുകളെ ഇസ്ലാം വിശദീകരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.അന്യായമായി ധനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഒരു മനുഷ്യനെ ചതിക്കുന്നതും വഞ്ചിക്കുന്നതും ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചു.അന്യായമായി ധനം സമ്പാബിക്കാന്‍ ഇടവരുത്തുന്ന ,കച്ചവടക്കാര്‍ സാധാരണയായി സ്വീകരിക്കാറുള്ള കരിഞ്ചന്ത, പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഇതില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം