മലക്കുകള്‍, ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍,പ്രവാചകന്മാര്‍ എന്നിവയിലുള്ള വിശ്വാസം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം