സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹയുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഉമ്മുല്‍ കിത്താബ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹയുടെ വിവരണം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം