വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍:-ഖുര്‍’ആനിനെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും വിധികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളും അറിയല്‍ ഓരോ മുസ്ലിമിനും നിര്‍ബന്ധമാണ്.

പ്രസാധകർ:

understand-islam.net

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം