ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍:- ഖുര്‍’ആന്‍ വിവരിക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ ഗ്രന്ഥമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം