മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍,നാല് നിയമങ്ങള്‍ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഇമാം മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍,നാല് നിയമങ്ങള്‍ എന്നിവ. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്ക് മസ്ജിദുല്‍ ഹറം ഇമാമായ ശൈഖ് സഊദ്ശുറൈം നല്‍കിയ വിവരണമാണിത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം