ശിര്‍ക്ക്-ഇനങ്ങളും അപകടവും

വിേശഷണം

ശിര്‍ക്കിന്‍റെ നിര്‍വചനം,ഇനങ്ങള്‍, വലിയ ശിര്‍ക്കും ചെറിയ ശിര്‍ക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം,തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന കേസറ്റ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം