സൂറത്തുല്‍ ഹാഖയുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

തായ്’ലന്‍റിലെ ദാറുല്‍ മ’ആ‍രിഫ് സമ്പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്തുത വിവരണ പാഠത്തില്‍ അതിലെ ഗുണപാഠങ്ങളും വിധികളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം