വിവാഹത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

പ്രഭാഷകൻ : സാമിര്‍ ഗോദീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

നിക്കാഹിന്‍റെ വിധികള്‍,വിവാഹമോചനം,ഇദ്ദ, ഖുല്‍’അ്, മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം