അഹങ്കാരം

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

നബി(സ്വ.അ) പറഞ്ഞു: അല്ലാഹു പറയുന്നു,അഹങ്കാരം എന്‍റെ തട്ടമാണ്.മഹത്വം എന്‍റെ തുണിയാണ് ആരെങ്കിലും അത് വലിച്ചെടുത്താല്‍ അവനെ ഞാന്‍ നരകത്തില്‍ എറിയുന്നതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം