തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മരണം, ഖബര്‍ ജീവിതം, അന്ത്യദിനത്തിന്‍റെ അടയാളങ്ങള്‍, അല്ലാഹു, നരകം, സ്വര്‍ഗ്ഗം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രഭാഷണങ്ങള്‍.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം