പ്രവാചകനെ (സ്വ) അറിയുക

വിേശഷണം

പ്രവാചകനെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലവുമല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ശിക്ഷയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം