പരലോകവും ദൈവമാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചിലവഴിക്കലും

വിേശഷണം

മരണത്തെയും തുടര്‍ന്നു നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെയും അന്ന് ഫലപ്രദമാകുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം