ഇസ്ലാമും വസ്ത്രധാരണവും

വിേശഷണം

നഗ്നത മറക്കുന്ന, അലങ്കാരമായ വസ്ത്രത്തിന് മതം അനുസാസിക്കുന്ന വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം