ശിക്ഷണം- ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും തണലില്‍

പ്രഭാഷകൻ : ജവാദ് ഗോലോഷ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും തണലില്‍ സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് ശിക്ഷണം നല്‍കാന്‍ മാതാപിതാക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം